ماموریت‌های کارگروه

ماموریت‎‌های کلان منطقه ویژه علم و فناوری در قالب زیر تعریف شده‌اند:

 

با توجه به آنچه که پیشتر در سرفصل سطح‌بندی این مناطق عنوان شد، این ماموریت‌ها بر عهدۀ بخش‌های زیر خواهد بود: