اخبار

فاز ابتدایی پروژه توسعه نظام نوآوری منطقه ای قطعه سازی خودرو با همکاری موسسه فناوری اتریش (AIT) انجام پذیرفت.

فاز ابتدایی پروژه توسعه نظام نوآوری منطقه ای قطعه سازی خودرو با همکاری موسسه فناوری اتریش (AIT) انجام پذیرفت.

فاز ابتدایی پروژه توسعه نظام نوآوری منطقه ای قطعه سازی خودرو با همکاری موسسه فناوری اتریش (AIT) انجام پذیرفت.
فاز اول پروژه توسعه نظام نوآوری منطقه ای قطعه سازی خودرو که مرداد ماه سال 1396 در تبریز آغاز شده بود در آبان ماه سال جاری به اتمام رسید.

این پروژه به همت دبیرخانه شورای عالی عتف و با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن قطعه سازان تبریز و با حضور موسسه فناوری اتریش آغاز گردید. در این پروژه ابتدا توانمندیها و قابلیتهای استان آذربایجان شرقی در حوزه قطعه سازی مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس در چندین کارگاه آموزشی مسائل و مشکلات بخش قطعه سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت با توجه به خروجیهای مراحل قبلی پروژه، سناریوهای توسعه قطعه­سازی تدوین و نهایی شد.

در نهایت با توجه به شرایط کشور و موضوع تحریمها پیشنهاد شد به عنوان یکی از خروجیهای پروژه مرکز همکاری، تحقیقات و آموزش قطعه سازی در چارچوب تفاهم نامه همکاری با حضور ذینفعان با محوریت منطقه ویژه ربع رشیدی راه اندازی شود.

ماموریت آموزشی مرکز مذکور در راستای اهداف کوتاه مدت بوده و در بلند مدت بایستی در راستای برقراری همکاریهای عمیق و ورود به شبکه بین المللی قطعه سازی فعالیت نماید.

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۴۶
تعداد بازدید : ۱۴۲